Psycholoog Amsterdam West

Praktijk van Susan Dechering
bg

Beroepscode, Voorwaarden en Klachtenregeling

Uw rechten als client:

Ik ben lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en sta geregistreerd als therapeut bij het RBCZ. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.

Privacy en geheimhoudingsplicht:

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Samenwerking met huisartsen kan zorg verbeteren. Echter alleen met uw toestemming zullen we de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.

Rapportage en dossier:

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregi-streerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toe-gankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard vol-gens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkosten-vergoeding. Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.

Klachtenregeling

Bent je niet tevreden over de behandeling of over mij als behandelaar? Schroom dan niet om het mij te vertellen. Ik bied je graag een luisterend oor aan en zal mij inzetten om samen alsnog tot een bevredigend resultaat te komen.

Ben je daarna nog niet tevreden of vind je het vervelend om met mij over je klacht in gesprek te gaan? In dat geval kun je er ook voor kiezen je klacht neer te leggen bij mijn beroepsorganisatie de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Je kunt dit doen door hen te mailen: vertrouwenspersoon@de-nfg.nl. Voor meer informatie klik hier.

Betaling:

Het verzoek is om de factuur z.s.m. vooraf gaande aan de sessie te voldoen op het opgegeven IBAN rekeningnummer.

Nadat de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur is verstreken, is een klacht niet langer mogelijk. De beroepsaansprakelijkheid van de psycholoog op grond van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die onder mijn beroeps aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding in aanmerking komen .

Ik werk met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Deze zijn als volgt:

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereen-komsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de client. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De client kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening. Indien door de client aan de psy-choloog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt. Indien client het verschuldigde be-drag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 be-doelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de client in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De client is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar ver-plichtingen te voldoen. De psycholoog is hiervoor gerechtigd onverwijld tot incasso van de vorde-ring over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorde-ren bedrag met een minimum van EUR 113,45.

Aanvullende voorwaarden:

  1. Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult ongeacht de reden in rekening gebracht.
  2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum is betaald zal 10 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.
  3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzeke-ringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt.
  4. De healings/readings zijn geen vervanging voor een arts of specialist. Er worden tijdens een healing/reading geen diagnoses, behandelingen, garanties of beloftes gegeven, specifiek of anders. De healings werken vooral ontspannend en stimuleren het zelf-helende vermogen. Je blijft zelf ver-antwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor het volgen van het advies van je huisarts of specia-list. Overleg altijd met je huisarts of specialist bij fysieke klachten of aandoeningen.
  5. Alles wat gezegd wordt tijdens een reading, consult of healing is experimenteel. Er kunnen geen garanties of claims worden gegeven of verkregen. Je maakt je eigen keuzes en je blijft zelf verantwoordelijk wat je doet met de informatie.
Psycholoog Dechering in Amsterdam West

Susan Dechering

  • Geregistreerd psycholoog
  • Intake op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen